კომუნალური ვაუჩერის აქცია დეტალურად


აღნიშნული აქცის წესები და პირობები:

 

× მომხმარებელი, რომელიც შეიძენს ბუნებრივ აირზე მომუშავე გამათბობელს (ფასისი მიუხედევად) შპს საგა იმპექსის

მაღაზიათა ქსელში, მიიღებს ბუნებრივი აირის კომუნალურ ვაუჩერს, ღირებულებით - 25 ლარი;

× კომუნალური ვაუჩერით განსაზღვრული თანხის დარიცხვა მოხდება მოწყობილობის შეძენიდან 2

კვირის ვადაში;

× აქციის მოქმედების ვადა -  17.10.2017 -17.11.2017 18:00 საათამდე;

× წამახალისებელ აქციაში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს 18 წლის ასაკიდან,

რომელიც აქციის პერიოდში შეიძენს ნებისმიერი ბრენდის (A2, აკოდი, ჰოშსევენი, ლონგვი, საგაში არსებული სხვა ბრენდის გაზის

კონვექტორები) გაზის კონვექტორს საგას ფილიალებში და გადაიხდის მის ღირებულებას;

× წინამდებარე აქციით გარანტირებული თანხა შეადგენს - 25 ლარს (ნებისმიერი ბრენდის გაზის

კონვექტორზე) და დაირიცხება მომხმარებლის მიერ მოწოდებული კომუნალური ქვითრის საფუძველზე

(ქვითრის არ არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა კომპანიას უნდა მიაწოდოს გაზის კომუნალური

ნომრის, გაზის პროვაიდერი კომპანიის დასახელება  და აბონენტის სახელი და გვარი);

× შპს საგა იმპექსი პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მხრიდან შეცდომით ან არასწორად მიწოდებულ

ინფორმაციაზე;

× ვაუჩერით გათვალისწინებული თანხის - 25 ლარის დარიცხვა მოხდება ორი კვირის განმავლობაში,

მომხმარებლის მხრიდან მოწოდებულ კომუნალურ ანგარიშზე;

× მომხმარებელს შეუძლიან ნებისმიერ, მისთვის სასურველ პირს ჩაურიცხოს  კუთვნილი  25 ლარი გაზის კომუნალური

ნომრის, გაზის პროვაიდერი კომპანიის და აბონენტის სახელი და გვარის ან უშუალოდ კომუნალური ქვითრის მიწოდების შემდეგ;

× ვაუჩერით განსაზღვრული თანხის კომუნალურ ანგარიშზე ჩარიცხვა მოხდება მხოლოდ საგა იმპექსის

ქსელში შეძენილ აქციით განსაზღვრულ პროდუქციაზე;

× დაუშვებელია 25 ლარის გამოყენება ფასდაკლების ან სხვა მიმართულებით.

× აკრძალულია რეალიზებული პროდუქციის დაბრუნება ქსელში. ქარხნული წუნის შემთხვევაში მოხდება აღნიშნული პროდუქციის მხოლოდ შეცვლა;

× პროდუქტისა გადაცვლა ხდება ყიდვიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მხოლოდ ქარხნული წუნის

შემთხვევაში;

× ვაუჩერით განსაზღვრული თანხის კომუნალურ ანგარიშზე ჩარიცხვა მოხდება  საგა იმპექსის ქსელში მხოლოდ აქციის ფარგლებში პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში;

× კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან ცალმხრიდავ გააუქმოს წამახალისებელი

აქცია ან/და შეამციროს მოქმედების პერიოდი თუ ამოწურულია აქციისთვის გათვალისწინებული

ბიუჯეტი - 100 000 ლარი. აღნიშნული ინფორმაცია შეწყვეტის შესახებ განთავსდება კომპანიის

კორპორატიულ საიტზე, კუთვნილ Facebook გვერდზე ან სხვა საინფორმაციო საშუალებებით;

× პრეტენზიები მიიღება წამახლისებელი აქციის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის

განმავლობაში;

× კომპანიას უფლება აქვს უარი განაცხადოს ვაუჩერის თანხის გადახდაზე იმ შემთხვევაში, თუ

მომხმარებლის მხრიდან ადგილი აქვს არასრული, მცდარი ან დაგვიანებით ინფორმაციის მიწოდებას ან კომპანიის

ინტერესების საზიანოდ სხვაგვარად ხდება არაკეთილსინდისიერი გზით სარგებლის მიღება;

× მომხმარებელი არ არის შეზღუდული აღნიშნული გამათბობელის შეძენის რაოდენობაში, განსაზღვრული თანხა 25 ლარი დაერიცხება თითოეულ შენაძენზე (10 გამათბოელი 10*25)

× მომხმარებელს აქციით სარგებლობა შეუძლია შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში:

   ·პირადობის მოწმობა/IDბარათი/პასპორტი;

   ·პროდუქტის შეძენის ქვითარი და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

   ·კომუნალური ქვითარი (ან აბონენტის ნომერი და პროვაიდერი კომპანია);

   ·სრულყოფილად შევსებული კომპანიის ფორმა;

× წამახალისებელი აქციის ჩატარების და მისი პირობების შესახებს ინფორმაცია განთავსებული იქნება

შპს საგა იმპექსის კუთვნილ სავაჭროს წერტილებში/ფილიალებში, კომპანიის კუთვნილ Facebook

გვერდზე, კორპორატიულ საიტზე და ცხელი ხაზის მეშვეობით - 2 700 777

× შენიშვნა: აღნიშნული აქცია მოქმედებს 2017 წლის 16 ოქტომბრიდან 2017 წლის 17 ნოემბრის 18:00

საათამდე. აქციის პირობები ვრცელდება განვადებით ნასყიდობის შემთხვევაშიც.